ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Frissítve/aktualizálva 2023.09.30-án

1. Szolgáltatás, megrendelés, megújítás

1.1 Szolgáltatás részletei, technikai paraméterei:

1.1.1 Szolgáltató a www.szerverzum.hu / www.szerverzum.com honlapon hirdetett és feltüntetett szolgáltatásokat és szolgáltatáscsomagokat kínálja Előfizető részére, az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek szerint.

1.1.2 Szolgáltató az általa kínált és biztosított szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok leírását és technikai paramétereit a honlapon részletesen feltünteti.

1.1.3 Szolgáltató az aktuálisan érvényes előfizetési- és munkadíjakat a honlapon teszi közzé az “Áraink” menüpontban.

1.2 Szolgáltató adatai:

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: EVOLUTIONET Kft.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszáma: 02 09 075023
Adószáma: 14992511-2-02
Honlapjának webcíme: www.szerverzum.hu
Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
Másodlagos e-mail elérhetősége: info@evolutionet.hu, support@evolutionet.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 503 1929
Adatvédelmi felelős: Esch Tamás, ügyvezető

1.3 Szolgáltatás megrendelés, szerződéskötés:

1.3.1 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár.
A szerződés a honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással kerül megkötésre.

1.3.2 A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

1.3.3 Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő (Előfizető) 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezheti az ugyfelszolgalat@szerverzum.hu címre küldött levélben.

1.4 Megrendelés rögzítése, visszaigazolása:

1.4.1 Szolgáltató a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt írásban, e-mailben végzi.

1.4.2 Szolgáltató a megrendelés rögzítését (befogadását) a megrendelő űrlap elküldését követően a honlapon és ezzel egy időben e-mailben visszaigazolja a megrendelő (Előfizető) részére, mely visszaigazolás tartalmazza:

a) a megrendelt szolgáltatásokat, azok mennyiségi egységeit (darabszámra, vagy időszakra vonatkozóan)
b) fizetési módot és fizetési intervallumot
c) a megrendelő (Előfizető) által megadott személyes, számlázási és kapcsolattartási adatokat
d) díjbekérőt és fizetéshez szükséges információkat

A Szolgáltató által végzett adatkezeléssel kapcsolatban további információk az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak.

1.5 Díjfizetés:

Előfizető a díjbekérőben szereplő előfizetési díjat az alábbi módokon egyenlítheti ki:

Bankszámlára: Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára történő átutalással, vagy OTP Bank Nyrt. bármely bankfiókjában történő készpénzes befizetéssel
Készpénzes, PayPal és más típusú elektronikus fizetési lehetőséget Szolgáltató nem biztosít.

1.6 Szolgáltatás beüzemelése:

1.6.1 A megrendelt szolgáltatás(ok) díjának (előfizetési díj) jóváírását követően Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások biztosítását legfeljebb 1 munkanapon belül megkezdi azáltal, hogy a szolgáltatás elérési- és hozzáférési adatait minden szükséges információval együtt Előfizető részére a megrendeléskor megadott e-mail címére elküldi.

1.6.2 Amennyiben a megrendelt szolgáltatás beüzemelésének átfutási ideje meghaladja az 1 munkanapot (általában: domain név transzfer (átregisztrációs) műveletek), arról Szolgáltató külön tájékoztatja Előfizetőt e-mailben.

1.7 Számlakiállítás:

Az előfizetési díj jóváírását követően Szolgáltató hiteles elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben kézbesít Előfizető részére. Kivételes esetekben, Előfizető külön igénybejelentése alapján papír alapú számla kiállítására van lehetőség, mely külön adminisztrációs díjat vonhat maga után.

1.8 Szolgáltatás megújítás, előfizetés hosszabbítás:

1.8.1 A megrendelt szolgáltatások lejárati idejéről, a szolgáltatás megújításának feltételeiről és a megújítás díjairól Szolgáltató e-mailben értesíti Előfizetőt az Előfizető által kapcsolattartás céljára megadott e-mail címe(ke)n 15 nappal a megrendelt szolgáltatás(ok) lejárati dátuma előtt. Az értesítő e-mail kiküldését Szolgáltató további 3 alkalommal megismétli: a szolgáltatás lejárata előtt 7, majd 1 nappal, illetve a lejárat után 2 nappal. Az értesítők kiküldését CRM szoftver végzi automatikusan, a sikeres kiküldés tényét a szoftver rögzíti az Előfizető által is hozzáférhető “Ügyfélportál” felületen.

1.8.2 A szolgáltatás megújítása a megújítás díjának beérkezését követően 1 munkanapon belül automatikusan megtörténik. Előfizető kérésére Szolgáltató a megújítás tényéről külön értesítőt küld e-mailben.

1.8.3 Szolgáltató a megújítás díjáról elektronikus számlát (e-számla) állít ki Előfizető részére, melyet e-mailben juttat el Előfizető e-mail címére.

1.9 Szolgáltatás (előfizetés) megszűnése

1.9.1 Előfizető jogosult a megrendelt szolgáltatást (előfizetést) az előfizetés időtartama alatt Szolgáltató e-mail címére küldött levélben lemondani. Szolgáltató az előfizetés lemondásának rögzíétését e-mailben igazolja visza Előfizető részére 1 munkanapon belül. Lemondás esetén az előfizetés lejárati idejét követően a szolgáltatás automatikusan megszűnik, a lemondott szolgáltatás(ok)kal kapcsolatban további díjak Előfizetőt nem terhelik. A szolgáltatás lemondásának további esetei az ÁSZF 6 -os pontjában kerülnek részletezésre.

1.9.2 Amennyiben Előfizető a szolgáltatást az előfizetés időtartama alatt nem mondja le és a megújítás díját nem rendezi Szolgáltató felé, a szolgáltatás az előfizetés lejáratakor (az Előfizető által korábban kifizetett időszak végén) automatikusan megszűnik, inaktívvá válik.

1.9.3 A szolgáltatás megszűnését követően Szolgáltató biztonsági mentés céljából 45 napig tárolja szerverein az Előfizető által elhelyezett adatokat, ebben az időszakban külső elérést és hozzáférést már nem biztosít Előfizető részére. A szolgáltatás megszűnését követő 45 nap elteltével Szolgáltató az Előfizető által korábban tárolt/feltöltött adatait törli a szervereiről, a szolgáltatásban tárolt adatok visszaállítására ezt követően nincs lehetőség.

1.9.4 Előfizetőnek lehetősége van az előfizetés lejáratát követő 45 napon belül a szolgáltatás visszaállítását igényelni. A lejárt szolgáltatás visszaállítását Előfizető kizárólag írásban igényelheti a Szolgáltató e-mail címére küldött levélben. A visszaállítási igény rögzítését Szolgáltató 1 munkanapon belül e-mailben igazolja vissza Előfizető részére.

1.9.5 A visszaállítás díja a közvetlenül Szolgáltató által biztosított szolgáltatások (általában: tárhely) esetében megegyezik a megújítás díjával. A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások (általában: domain név regisztráció) visszaállításának díjáról és feltételeiről – amennyiben eltér a megújítás díjától és feltételeitől – Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Előfizetőt a visszaállítási folyamat megkezdése előtt.

1.9.6 A lejárt szolgáltatás visszaállítása kizárólag a megújítás díjának beérkezését követően lehetséges.

1.9.6 Szolgáltató semmilyen formában nem vonható felelősségre a szolgáltatás megújításának Előfizető által történt elmulasztásából és a megújítási díj rendezésének elmulasztásából eredő károkért, a határidőn túli, késedelmes díjfizetésből eredő károkért és a szolgáltatás megszűnéséből következő hibákért vagy adatvesztésért.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a vis major események és a harmadik fél által biztosított szolgáltatások esetleges üzemkiesése.

2.2 Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat az előfizetési díj beérkezését követő 1 munkanapon belül, amennyiben ez technikailag nem lehetséges, legfeljebb 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé (általában: egyedi feltételekkel regisztrálható külföldi országkódos domain név regisztráció). Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 Szolgáltató külön szolgáltatási díj számlázása nélkül támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatások igénybevételéhez és használatához. A támogatás nem vonatkozik az Előfizető által elhelyezett szoftverekre és programkódokra, továbbá az Előfizető által üzemeltetett kliens oldali és más, harmadik fél oldali rendszerekre.

2.4 Szolgáltató jogosult az aktuálisan érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.6.1 Tilos a bérelt szolgáltatásban törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
2.6.2 Tilos a bérelt szolgáltatásban olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése(SPAM), valamint más felhasználók e-mailben történő zaklatása;
2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.7 Adatvédelem, biztonsági mentés, visszaállítás:

Szolgáltató a tőle elvárható módon (megfelelő szakmai tudással és technikai eszközökkel ill. módszerekkel) biztosítja az Előfizető által a bérelt szolgáltatásban elhelyezett adatok védelmét:

2.7.1 Webtárhely (webhosting) és virtuális szerver szolgáltatás esetén az adatok tárolása RAID technológiák alkalmazásával történik.
2.7.2 A webtárhely (webhosting) szolgáltatásban tárolt adatokról (honlap és ftp tárhely tartalma, e-mail postafiókok, SQL adatbázisok) Szolgáltató heti rendszerességgel teljes biztonsági mentést készít.
2.7.3 Szolgáltató a webtárhely szolgáltatásban tárolt adatokról készített mentéseket 8 hétre visszamenőleg tárolja fizikailag különálló adattároló (backup) eszközön.
2.7.4 Szükség esetén Szolgáltató az általa készített mentésből való részleges vagy teljes adatvisszaállítást Előfizető kérésére elvégzi a honlapon (“Áraink” menüpontban) közzétett munkadíj számlázása mellett.
2.7.5 A virtuális szerver (vps) szolgáltatásban tárolt adatokról Szolgáltató havi rendszerességgel teljes biztonsági mentést készít.
2.7.4 Szolgáltató a virtuális szerver szolgáltatásban tárolt adatokról készített mentéseket 2 hónapra visszamenőleg tárolja fizikailag különálló adattároló eszközön.
2.7.6 Szükség esetén Szolgáltató az általa készített mentésből való adatvisszaállítást Előfizető kérésére elvégzi a honlapon (“Áraink” menüpontban) közzétett alkalmi/óradíjas rendszergazdai támogatás díjának számlázása mellett.
2.7.7 Szolgáltató manuális (kézi) biztonsági mentés készítését biztosítja Előfizető részére, webtárhely szolgáltatásban erre létrehozott funkcióval (CPanel vezérlőpult -> Biztonsági mentés funkció), virtuális szerver szolgáltatás esetén különálló backup ftp tárhely biztosításával.
2.7.8 Szolgáltató nem vállal felelősséget az automatikus biztonsági mentési perióduson kívül eső adatokért, továbbá nem vonható felelősségre az elhelyezett adatok elvesztéséből származó károkért. Előfizető a bérelt szolgáltatásban kizárólag saját felelősségére helyez el és tárol adatokat.

2.8 Frissítések és biztonsági javítások telepítése:

2.8.1 Szolgáltató köteles az általa üzemeltetett rendszereket és kiszolgáló oldali szoftvereket érintő frissítéseket és biztonsági javításokat telepíteni, ezáltal a kiszolgáló környezetet folyamatosan naprakészen tartani.
2.8.2 Előfizető felelős a tárhelyre feltöltött szoftvereket és scripteket érintő frissítések és biztonsági javítások rendszeres telepítéséért, továbbá az egyedi programkódok “naprakész” (up-to-date) állapotban tartásáért, ezáltal a kiszolgáló környezettel (PHP, MySQL/MariaDB) való kompatibilitás fenntartásáért. Ezen feladatok elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Előfizető köteles saját részére a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3 Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen és rendeltetésszerűen használni.

3.3.1 A helytelen használatból, jelszavak és egyéb hozzáférési adatok nem megfelelő kezeléséből, tárhelyre elhelyezett szoftver biztonsági hibájából, továbbá indokolatlanul vagy aránytalanul magas erőforrás-használatból eredő károk megelőzése, elhárítása, vagy megakadályozása érdekében Szolgáltató jogosult a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül korlátozni, súlyosabb esetben Előfizető értesítésével egyidejűleg a szolgáltatást felfüggeszteni. Szolgáltató a 3.3.1-es pontban felsorolt problémák fennállása esetén, vagy a felfüggesztésből eredő károkért felelősségre nem vonható.

3.3.2 Szolgáltató jogosult a további károkozás megakadályozása végett az ÁSZF 2.6-os pontjára hivatkozva a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.3 Előfizető a helytelen használattal okozott, vagy az általa elhelyezett szoftver biztonsági hibáiból eredő károkért felelősséggel tartozik.

3.4 Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokért az aktuálisan érvényes árlistában (“Áraink” menüpontban) meghatározott díjat fizetni. Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatások megszüntetésére vagy korlátozására.

3.5 Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást – különös tekintettel az Előfizető által kapcsolattartás céljára megadott e-mail cím változását – legfeljebb 15 napon belül a Szolgáltatónak írásban, e-mail útján bejelenteni. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

3.6 Előfizető elfogadja, hogy

3.6.1 Nem futtathat IRC és bot típusú alkalmazásokat.
3.6.2 Nem futtathat IRC-vel és bot-tal azonos vagy hasonló működésű alkalmazást.
3.6.3 Nem futtathat bittorrent és más p2p alkalmazásokat.
3.6.4 Nem vehet részt a bérelt szolgáltatással nagy forgalmú fájlcserélő és fájlmegosztó tevékenységben.
3.6.5 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
– Videó- és audiomegosztó oldalak
– Online játékmegosztó, játék és szerencsejáték oldalak
– Aukciós és topsites oldalak
– Klickbait típusú oldalak
– Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
– AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
– IP Scanners
– Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
– Online-channel és streaming alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
– Spam szkriptek, mail bombers
– Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
– Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
– File Dump/Mirror Szkriptek (rapidsharehez hasonló)
– Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
– High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
– Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
– Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
– Prime Banks Programok
– MUDs/RPGs/PPBGs
– Gyűlöletkeltő, rasszista, faji és vallási propaganda tartalmak
– Hackereknek ill. crackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
– Közerkölcsbe ütköző, illetve pornógráf tartalmú oldalak
– Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
– Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
– Nem futtathat játék szervereket (pl counter strike)

3.7 Előfizető a tárhelyen folytatott tevékenységével nem vehet részt sem közvetett, sem közvetlen módon illegális (szerzői és szomszédos jogokat bármilyen mértékben sértő) tartalmak megosztásában, ilyen vagy ilyen jellegű tartalmak közvetítésében.

3.8 Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

3.9 Előfizető kizárólag viszonteladói szerződés megkötése esetén értékesítheti tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

4. Hibabejelentés:

4.1 Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatásait érintő hibák bejelentését az ügyfélszolgálat e-mail címén: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu címen 0-24 órában, az év 365 napján fogadja.
4.2 Szolgáltató a hibabejelentéseket beérkezési és prioritási sorrendben, továbbá az ügyfélszolgálat terheltségétől függően vizsgálja.
4.3 A hibabejelentések kivizsgálását és a szolgáltatást érintő hibák elhárítását munkaidőben (munkanapokon 9-17 óra között) általában 1-2 órán belül, de legfeljebb 8 órán belül, munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon általában 12-24 órán belül, de legfeljebb 48 órán belül elvégzi.
4.4 Szolgáltató a hiba kivizsgálását és elhárítását követően értesíti Előfizetőt a hiba elhárításának tényéről. Amennyiben a hibaelhárítás nem végezhető el azonnal, Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Előfizetőt a hibaelhárítás várható időtartamáról.
4.5 Szolgáltató munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon a szerverein üzemeltetett szolgáltatások üzemidejének maximalizálása céljából ügyeletet (általában: szolgáltatás monitorozás és rendszergazdai felügyelet) működtet.
4.6 A szolgáltatások folyamatos üzemét nem érintő vagy nem a Szolgáltató hatás- vagy feladatkörébe tartozó kérések, kérdések és bejelentések feldolgozása normál munkaidőben (munkanapokon 9-17 óra között) az általános ügyfélszolgálat keretei közt történik, munkaidőn kívül alacsony prioritást élvez.

5. ÁSZF változásai

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek változtatására jogosult, melyet a honlapon feltüntet. A változtatás tényéről hírlevélben (e-mail) értesíti Előfizetőt.

6. Szerződés felmondása, díjvisszafizetés

6.1 Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megsérti, vállalásait és kötelezettségeit nem teljesíti.
6.2 Előfizető jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megsérti, vállalásait és kötelezettségeit nem teljesíti.
6.3 Előfizető jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására és az előfizetési díj levonások nélküli visszaigénylésére, amennyiben Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás biztosítását az előfizetési díj jóváírását követően az ÁSZF 1.6-os pontja szerint nem teljesíti.
6.4 Előfizető jogosult a szerződés normál, vagy azonnali hatállyal történő felmondására és az előfizetési díj időarányos visszatérítésére, amennyiben Szolgáltató a honlapon vállalt szolgáltatást és technikai paramétereket nem, vagy hiányosan biztosítja, vagy az ÁSZF 2.1 -es pontja szerint meghatározott rendelkezésre állást nem teljesíti. A díjvisszatérítés nem terjed ki a Szolgáltatótól független, harmadik fél által kezelt, fix időtartamú szolgáltatásokra (általában: domain név regisztráció, SSL tanúsítvány).
6.5 Előfizető jogosult a szerződést normál, vagy azonnali hatállyal történő módon az előfizetés ideje alatt bármikor, indoklás nélkül felmondani. Ebben az esetben az előfizetési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
6.6 Szolgáltató jogosult a szerződés megújítását Előfizető részére indoklás nélkül megtagadni és a szerződést normál módon felmondani. A szerződés normál felmondásáról Szolgáltató e-mailben köteles Előfizetőt értesíteni az előfizetési idő lejárata előtt legalább 30 nappal.

7. A szerződés hatálya

A szerződés a megrendeléssel automatikusan életbe lép és határozatlan időre szól. A szerződés megszűnésére az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek teljesülésének hiányakor, Előfizető kötelességeinek elmulasztásakor (általában: szolgáltatás megújításának elmulasztása, adatváltozás bejelentésének elmulasztása), az ÁSZF pontjainak megsértésekor, szerződésszegéskor, vagy felmondással az ÁSZF 6. pontjában meghatározott esetekben kerülhet sor.

8. Domain név regisztráció

8.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet, mely közvetített szolgáltatás. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott TLD (domain végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja:

a) .HU tartományra vonatkozó szabályozás: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
b) .EU tartományra vonatkozó szabályozás: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/
c) Általános nemzetközi domainek, gTLD: www.icann.org (pl. .com, .net, .info, .org)
d) Külföldi országkódos domainek, ccTLD: adott ország és domain nyilvántartó szabályozása, melyről Szolgáltató külön tájékoztatja Előfizetőt e-mailben a domain regisztráció megrendelése esetén

8.2 Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott TLD-hez tartozó domain nyilvántartó döntéseit elfogadja.
8.3 Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain név mielőbbi bejegyzésért, de elhúzódó ügyintézés esetén nem vonható felelősségre. A domain név regisztráció átlagos átfutási ideje .hu domain esetén 4-6 óra, legfeljebb 1 munkanap, .eu és nemzetközi domain címek esetében 1-2 óra, legfeljebb 1 munkanap, külföldi országkódos domainek esetében egyedileg meghatározott (általában: 1 munkanap).
8.4 Szolgáltató a domain név ügyintézéshez kapcsolódó adminisztrációs hibákért (téves domain regisztráció, téves előfizetői adatok rögzítése a domain nyilvántartó rendszerében, domain név regisztráció vagy hosszabbítás elmulasztása) legfeljebb a domain név regisztráció díjának mértékéig vállal felelősséget.
8.6 Domain név hosszabbítás az aktuálisan érvényes megújítási díjon kizárólag az értesítőben megadott határidig lehetséges. A díjfizetés elmaradása, vagy határidőn túli díjfizetés esetén Szolgáltató nem vonható felelősségre a domain név lejáratából, inaktív állapotba kerüléséből, törléséből, vagy a domain név elvesztéséből Előfizetőt ért károkért.

9. Adatvédelem

9.1 Szolgáltató adatkezelőként az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizető személyes adatait.

9.2 Előfizető a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhat személyes adatokat. Amennyiben ez az eset áll fenn, az Előfizető “adatkezelőnek”, a Szolgáltató “adatfeldolgozónak” minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért minden esetben az Előfizető (adatkezelő) felel.

9.3 A 9.2-es pontban meghatározott adatfeldolgozás fennállása esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során Előfizető (adatkezelő) által végzett adatkezeléshez szükséges technikai infrastruktúra biztosítására (weboldaltárolás és megjelenítés, adatbázis és email-szolgáltatás formájában) terjed ki az adatfeldolgozás.

9.4 Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas voltát, integritását, ellenálló képességét, és az ÁSZF 2.1-es pontja szerinti rendelkezésre állását.

9.5 Szolgáltató szervereit a Szervernet Kft. magyarországi szervertermeiben tárolja. A szerverekhez kizárólag Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik hozzáféréssel. Szolgáltató biztosítja a hozzáféréssel rendelkezők titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz a szerverterem üzemeltetőjének nincs hozzáférési jogosultsága.

9.6 Adatvédelmi tájékoztató, GDPR:

Az Evolutionet Kft. mélyen elkötelezett Előfizetői személyes adatainak jogszerű kezelése, védelme iránt.
2018. május 25-től kezdődően igazodunk az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Előírásához (General Data Protection Regulation, GDPR).

A teljes Adatvédelmi tájékoztató – mely az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi -, elérhető a következő címen:

https://szerverzum.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

10. Vis Major

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
11.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
11.3 A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
11.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.